Statut Żłobka Niepublicznego „Stokrotka”

Statut Żłobka Niepublicznego „Stokrotka”Rozdział I

Podstawa prawna działania żłobka

Żłobek Niepubliczny „Stokrotka” w Kaliszu, ul. Korczak17 działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2019.,poz.409 tj.) z późn.zm.

 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. (Dz. U.2019 poz.72)

 3. Niniejszego statutu (w dalszej części zwany: „Statutem”)

 4. Wyżej niewymienionych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.Rozdział II

Postanowienia ogólne

1. Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki dziennej w Żłobku Niepublicznym „Stokrotka”.

2. Żłobek Niepubliczny „Stokrotka” znajduje się w Kaliszu przy ul. Korczak 17 (w dalszej części zwany: Żłobkiem).

3. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna Beata Paczesna, zwana w dalszej części Statutu „ Dyrektorem” Żłobka.

Rozdział III

Cele i zadania żłobka

 1. Celem działania Żłobka jest świadczenie opieki, która swoim zakresem obejmuje działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną odpowiednią do wieku dzieci.

 2. Do zadań Żłobka należy w szczególności:

 1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

 2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnych potrzeb dziecka.

 3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 4. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

 5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.

 6. Zapewnienie dziecku wyżywienia zgodnego z aktualnymi normami żywienia.

 7. Współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka.

 1. Żłobek realizuje cele i zadania poprzez:

 1. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w trakcie jego pobytu w Żłobku przez wykwalifikowanych opiekunów dziecięcych.

 2. Wychowanie i edukację dziecka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

 3. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dziecka.

 4. Zapewnienie dziecku pobytu na świeżym powietrzu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

 5. Dostosowanie liczby dzieci w Żłobku do obowiązujących przepisów.Rozdział IVWarunki przyjmowania dziecka do żłobka1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest:

- złożenie karty zgłoszeniowej dziecka

- podpisanie umowy cywilno – prawnej (zwanej dalej: „Umową”)

- wpłacenie wpisowego na konto żłobka (podane w umowie)

2. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do Żłobka.

3. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie Żłobka, rodzic zostanie natychmiast poinformowany przez personel Żłobka.

4. Do odebrania dziecka ze Żłobka Niepublicznego „Stokrotka” są upoważnieni wyłącznie rodzice dziecka, opiekunowie prawni dziecka lub osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka po okazaniu dowodów tożsamości. Personel Żłobka Niepublicznego „Stokrotka” może sprawdzić tożsamość osoby odbierającej dziecko w razie uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości odbierającego.

5. W przypadku nieobecności dziecka trwającej powyżej 30 dni, na jego miejsce może zostać przyjęte kolejne dziecko.

Rozdział V

Rodzice, opiekunowie prawni

 1. Rodzice mają w szczególności prawo do:

 1. rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu

w grupie,

 1. pomocy ze strony Żłobka Niepublicznego „Stokrotka” w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 2. uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną (pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą),

 3. konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy nauczycieli lub rodziców,

 4. udziału w zebraniach grupowych,

 5. uczestniczenia w uroczystościach okolicznościowych i zajęciach otwartych. 1. Rodzice mają obowiązek:

 1. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie

w grupie,

 1. regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

 2. zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do i ze Żłobka Niepublicznego „Stokrotka” do domu,

 3. punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka,

 4. terminowo uiszczać opłaty,

 5. niezwłocznie odebrać dziecko w przypadku zgłoszenia przez Żłobek choroby dziecka.Rozdział VIZasady ustalania opłat za pobyt dzienny w żłobku 1. Odpłatność za pobyt dzienny dziecka w żłobku stanowi:

 1. opłata jednorazowa – wpisowe jednorazowe

 2. miesięczna opłata czesnego

 3. wyżej wymienione opłaty ustala Dyrektor Żłobka

 4. czesne należy uiszczać do dnia 5 każdego miesiąca na konto bankowe podane w umowie.

 5. w przypadku zgłoszonej przez rodziców nieobecności dziecka powyżej 5 dni przysługuje zwrot stawki dziennego pobytu w wysokości opłaty 7 zł za wyżywienie w następnym miesiącu.

 1. Żłobek Niepubliczny „Stokrotka” zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku braku opłaty za kolejny miesiąc za świadczone usługi przez Żłobek.Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Prezydent Miasta na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską w drodze uchwały.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2019.,poz.409 tj.) z późn.zm. oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Żłobek Niepubliczny „Stokrotka” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym statucie bez wcześniejszego informowania rodziców. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzania zmian w dotychczas podpisywanych umowach, rodzice zostaną o tym fakcie poinformowani odpowiednio wcześniej w formie pisemnej.

 4. Statut nadaje organ prowadzący – Dyrektor Żłobka.

 5. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji.